Krajková-holoubata

22.9.2019

1. Vikovi team   19 0132-1153   988,89m/m

2. Vikovi team   19 0132-1188   953,44m/m

3. Vikovi team   19 0132-1182   946,84m/m