Výroční a členská schůze

6.3.2022

Zápis z Výroční a členské schůze MS Náchod 1/2022

konané dne 6.3.2022 v Pohostinství Horní Radechová, č.p. 162 od 14 hodin

Program: 1. Prezence

                  2. Přivítání

                  3. Zprávy členů výboru MS Náchod

                  4. Zpráva předsedy KRK

                  5. Volba delegátů na konferenci OS Náchod a hlasování o jednotlivých              

                      bodech konference

                 6. Diskuze

                 7. Usnesení

                 8. Závěr

Ad1: Přítomno 20, omluveno 13

Ad2: Předseda MS Náchod  B. Lemberk přivítal členy MS Náchod a schůzi ve 14 hodin zahájil. Nikdo nedoplnil program.

Ad3: př. M.Rojšl přednesl zprávu o dění v MS Náchod včetně nasazování a závodů v roce 2021. Vyzdvihl umístění chovatele P.Janků na Olympiádě v Budapešti , kde v kategorii standart 2021 obsadil 2. druhá a 1. třetí místo.

Pokladník ing. J.Kwiecien přednesl pokladní zprávu o stavu financí v MS Náchod a navrhl odhlasovat příspěvky do MS Náchod 2022

Návrh 100 Kč/člen     6 pro, 14 proti

Návrh 200 Kč/člen    14 pro, 6 proti

Ad4. Předseda KRK M.Matyáš se omluvil za neuvedení zprávy revizní komise.Tato zpráva bude přednesena na příští schůzi MS Náchod.

Ad5. Navržení delegáti na konferenci OS Náchod,která se koná 19.3.2022 v ZS Česká Čkalice, Nyklíčkova 341 od 14 hodin (7 delegátů).

př. Vlček V., Slezák J., Janků Zd., Švorc Zd., Hrdlička J., Viková P., Nožková M.

hlasování: 13 pro, 0 proti, 7 zdrželo.

Volba Jury: Schůze MS Náchod navrhuje členy výboru OS Náchod

Volba startovací komise: Navrženi J. Vik, J. Slezák, ing. J.Kwiecien

Hlasování: 17 pro, 3 zdrželi.

Započítání výsledků do mistrovství OS při nesplnění podmínky 20 chovatelů/150 holubů.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 zdrželi.

Ad.6 Diskutovalo se o předchozí a následující sezóně 2022 s ohledem na nynější situaci. Pro výpočet výsledků pro rok 2022 bude požádán p. Truhlář – dořeší se na konferenci OS. Objednávka nahlášených holubů bude zaplacena s prvním konaným nácvikem- dořeší se na konferenci OS. M. Matyášovi bylo poděkováno  za dosavadní práci pro MS a OS Náchod. Předseda MS Náchod převzal chybějící dokument ke změně předsedy, názvu a sídla spolku.

Ad7. USNESENÍ

Schůze MS Náchod se usnesla:

1. platba příspěvků do MS Náchod pro rok 2022 je 200 Kč/člen

2. delegáti na konferenci MS Náchod konanou 19.3.2022  jsou:

př. Vlček, Slezák, Janků Zd., Švorc, Hrdlička, Viková, Nožková.

3. Schůze MS Náchod navrhuje za JURY OS Náchod výbor OS.

4. Schůze MS Náchod navrhuje na startovací komisi pro rok 2022

př. Vika, Slezáka, ing. Kwieciena

5. Souhlasí s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplnění podmínky 20 chovatelů/ 150 holubů.

Ad8. Předseda B. Lemberk poděkoval za ůčast a schůzi MS Náchod v 16 hodin ukončil.

Přílohy: Prezenční list

Vypracoval: J. Vik                                               schválil: B. Lemberk