Výroční členská schůze MS Náchod

20.1.2018

Zápis 1/2018

z Výroční členské schůze konané ve Svinišťanech v Motorestu u Lípy dne 20.1.2018 od 16.hodin

 

program:

1.přivítání

2. presentace

3. zpráva místopředsedy

4. zpráva tajemníka

5.zpráva výcvikáře

6. zpráva pokladníka

7.zhodnocení oprav budovy ZS v České Skalici

8.zpráva předsedy RK

9.hlasování o zastupování místopředsedy MS

CHPH Náchod

10.diskuze

11.závěr

1.Místopředseda MS Náchod přivítal účastníky ,přečetl program a schůzi zahájil.

-program schůze byl schválen všemi hlasy

2.Presentace

-přítomno 17 ,omluveno 6 ,hosté 6

3. Místopředseda B.Lemberk poděkoval všem za práci na ZS v České Skalici a P.Baliharovi za zařízení dotačních prostředků.M.Matyášovi za získání budovy pro ZS v České Skalici od firmy AGRO a pořádání zdařilých akcí.Okomentoval ocenění chovatelů za LS 2017 na Pavlišově ,které nebylo příliš zdařilé.

Navrhl změnu sídla MS CHPH Náchod v České Skalici,Husova 20 .O této možnosti se bude informovat.

4.Tajemník J.Vik přednesl zprávu o dění v roce 2017 v MS Náchod,poděkoval za provedení prací na ZS v České Skalici,obstarání dotačních prostředků P.Baliharovi,M.Matyášovi poděkoval za organizování oprav na budově ZS , pořádání dvou zdařilých akcí-závodu holoubat „O velkou hlavu“ s vyhodnocemím a předáním cen a „Předvánočním posezením“.Vyjádřil nespokojenost k vyhodnocení sezóny 2017 na Pavlišově a navrhl zrušení putovních pohárů.Vyslovil svůj názor o práci výboru OS Náchod.

5.Výcvikář M.Rojšl informoval o průběhu letové sezóny 2017 a připomenul úspěchy chovatelů MS Náchod na Oblasní výstavě CHPH která se konala v Jaroměři-Josefově.Na Celostátní výstavu ČMS CHPH konané v Hluku bylo vybráno do jednotlivých kategorií 6 holubů což je velký úspěch.

6.Pokladník ing.J.Kwiecien přednesl zprávu o finanční situaci MS Náchod a informoval o zřízení internetového bankovnictví. Litoval rezignace  P.Balihara z funkce předsedy.

7.Člen výboru V.Macek informoval účastníky o průběhu oprav budovy ZS v České Skalici,pochválil členy za účasti na brigádách a nastínil další průběh prací na budově.

8.Předseda RK M.Matyáš přednesl zprávu o kontrole pokladní knihy,kde nebyly shledány žádné nedostatky.

9.Bylo hlasováno o převedení veškerých pravomocí pro odstoupení z funkce předsedy P.Balihara na místopředsedu Bohumila Lemberka do konání řádných voleb podle stanov ČMS CHPH.

 

Schváleno všemi hlasy.

10.Diskuze

Diskutovalo se chodu MS Náchod a Oblastního sdružení CHPH Náchod

11.Závěr

Místopředseda B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.Následovala volná zábava.

 

Vypracoval: J Vik                   schválil:B.Lemberk

Přílohy: presetační listina.