Zápis z Výroční členské schůze MS Náchod

19.1.2019

Zápis 1/2019

Z výroční členské schůze MS Náchod konané 19.1.2019 ve Svinišťanech  v Motorestu u Lípy od 16 hodin.

 

Program: 1. Přivítání

                  2. Prezence

                  3. Zpráva předsedy

                  4. Zpráva výcvikáře

                  5. Zpráva pokladníka

                  6. Zpráva předsedy RK

                  7. informace o stavu ZS v České Skalici

                  8. návrh na vedoucího ZS

                  9. Diskuze

                  10. Závěr

Ad1. Předseda B.Lemberk  přivítal členy MS Náchod s hosty a přečetl program.

Ad2. Z počtu 23 členů přítomno 18,omluveno 5

Ad3. Předseda připomenul činnost v roce 2018,všem poděkoval za přístup kolem prací na ZS v České Skalici a výstavy OS Náchod,kterou pořádal MS Náchod.Informoval o krocích,které se podnikají ve věci změny sídla MS Náchod a přejmenování MS.

Ad4. Výcvikář M.Rojšl zhodnotil rok 2018 s novým přepravcem p.Benešem,připomenul vyhodnocení sezóny 2018 v Horní Radechové,výstavu OS Náchod a poděkoval chovatelům za reprezentaci MS Náchod na celostátní výstavě ČMS CHPH v Lysé nad Labem.

Ad5. Pokladník ing.Kwiecien podrobně informoval o stavu peněžních prostředků MS Náchod a vyjádřil se kladně k výstavě OS Náchod.

Ad6. Předseda RK M.Matyáš se vyjádřil k neprovedení kontroly pokladní knihy MS Náchod z časových důvodů.Kontrola bude provedena v náhradním termínu a o stavu budou členové MS Náchod informováni.

Požádal  pokladníka ing.Kwiecina o předložení vyúčtování přepravy závodů  PH  OS Náchod za rok 2017a 2018 u kterých vypracuje rozbor nákladů.Navrhl výboru OS Náchod,aby přepravce dodal podklady jednou měsíčně pro vyúčtování přepravy PH.

Hlasování: 18 pro

Ad7. M.Matyáš zhodnotil nynější stav budovy ZS v České Skalici,kde byla provedena montáž nové střechy s okapy,opláštění vnějších bočních stěn,úklid.Informoval o pojištění budovy. Jsou objednána dvě nová okna.Požádal členy MS o opravu podezdívky a úpravu vnějších prostor v průběhu roku 2019.

Ad8. Na nového VZS v České Skalici byl navržen M.Matyáš

Hlasování: 18 pro

Ad9. P.Balihar vysvětlil v diskuzi některým členům situaci na ST. J.Rais  se dotazoval o možnostech získání peněžních darů.O způsobu získání peněžních darů ho informoval předseda B.Lemberk. M.Matyáš  vysvětlil možnosti úpravy přepravní kabiny.Diskutovalo se o vhodnosti košů které mají v horní části pletivo nebo jsou zakryty plechem.

Ad10. Předseda B.Lemberk poděkoval za účast a v 18 hod.schůzi ukončil.

USNESENÍ:

Schůze se usnesla:

1.Pokladník  ing.Kwiecien předloží M.Matyášovi podklady na vyúčtování přepravy PH OS Náchoda za rok 2017a 2018,kde M.Matyáš provede rozbor nákladů.Kontrola  pokladní knihy MS Náchod bude provedena v náhradním termínu a členové MS budou o výsledku informováni.

2.př.Vik předloží návrh na nejbližší schůzi výboru OS Náchod,aby přepravce p.Beneš předkládal podklady pro vyůčtování přepravy PH jednou měsíčně.

3.Novým vedoucím ZS v České Skalici byl navržen M.Matyáš.Návrh bude předložen ke schválení výboru OS Náchod.

Vypracoval: J.Vik                                                      Schválil:B.Lemberk

Přílohy: prezenční list.